Standardy kvality

Standardy kvality sociálních služeb se staly právním předpisem závazným od 1.1.2007., Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Standardy kvality tvoří ucelený soubor 15 kritérií a patří k základním nástrojům měření kvality poskytovaných sociálních služeb.