Odmítnutí zájemce

  • Při odmítnutí se sociální pracovník řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovník Vás do 30 dnů o odmítnutí písemně vyrozumí a to i při osobním jednání.
  • Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
    a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb – v daném případě sociální pracovník uvede důvod odmítnutí v písemné odpovědi zájemci. Současně mu odporučí vhodnější sociální službu a to s ohledem na požadavky zájemce.
    b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – v případě naplněné kapacity nabídne sociální pracovník zájemci možnost zařazení do evidence zájemců.
    c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – v případě, kdy zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitý monitoring a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo v našem zařízení nejsme schopni zajistit potřebnou zdravotní péči, sociální pracovník v písemném vyrozumění uvede kromě daného důvodu odmítnutí i možnost využití vhodnějších sociálních služeb pro zájemce.
    d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy